);

3. Bazuinenfeest en de koning

Wat heeft het Bazuinenfeest te maken met de kroning van de koningen van Israel, de komst van Jezus en met jouw kroning?

Eén van de belangrijkste thema’s van het Bazuinenfeest is dat dit de dag is van de kroning van de koningen van Israël. In het Oude Israël werden op deze dag de koningen van Israël gekroond en meteen daarna begon hun regering en de telling van het koningsjaar. Daarom tellen ze het aantal regeringsjaren vanaf het Bazuinenfeest. In de Bijbel staat dat dit de dag was dat Salomo gekroond werd, de dag dat Jehu gekroond werd en ook Jehoash (I koningen 1:34). De inwijding van de koningen van Israël was een bijzondere ceremonie. Toen de koning binnenkwam werd er op de Sjofar geblazen. Daarmee wilde ze zeggen: “De koning komt en wordt vandaag gekroond, zijn regering is begonnen.” Het was een proclamatie van zijn koningschap en daarna kreeg de koning de scepter als teken van zijn autoriteit. Hij werd gezalfd met olie en gekroond en na de ceremonie bliezen ze nogmaals op de Sjofar en zeiden: “Salomo is koning.” Dit was het teken dat de regering van de koning was begonnen.

3. Dag van de kroningen van koningen

Waar werden koningen van Israel gekroond?

De kroning van de koningen van Israël gebeurde meestal bij de Bron van Gihon in de Stad van David in Jeruzalem. Het bijzondere is dat afgelopen jaren daar veel is opgegraven en ze hebben een hele bijzondere plek gevonden naast de bron. Deze heilige plek is vlak boven de bron en is verdeeld in vier kamers die tegen de stad aan zijn gebouwd. Aan de rechterkant is er een olijf pers gevonden waar ze olijfolie hebben gemaakt voor zalving. Daarnaast is een altaar waar ze hebben geofferd. Links is een kamer met groeven in de grond die waarschijnlijk gebruikt werden voor een houten installatie om dieren voor te bereiden om te offeren. Links vanaf het midden is een kamer met achterin een rechtopstaande steen in kleine steentjes die ons doet denken aan de droom van Jacob in Bethel. Naar alle waarschijnlijkheid werden de koningen van Israël in deze omgeving gekroond, naast de bron, en tijdens het Bazuinenfeest.

WZDO1415  IMG_5793 IMG_5779

Zoals vele verhalen in de Bijbel heeft de kroning van de koningen van Israël zowel een fysieke als een geestelijke betekenis. Ook zijn de verhalen relevant in het verleden en in het heden en zijn ze profetisch. Het is een profetisch verhaal over Jezus koninkrijk op aarde als Hij letterlijk terug zal keren als Koning de koningen. En het heeft geestelijke betekenis voor het heden omdat Hij al nu regeert in onze harten en Hij ons zijn autoriteit geeft om te regeren in de geestelijke wereld.

IMG_5809IMG_5780

Joden vieren op het Bazuinenfeest dat God regeert als Koning der koningen. Jezus is de Koning van Israël en de Messias. Hij heeft de eerste vier feesten vervuld met Zijn leven toen hij de eerste keer op aarde was. Daarom is het ook logisch dat dit de dag is dat de Messias, de Zoon van God, gekroond zal worden, en Hij zal komen om Zijn regering te beginnen op aarde.

Als hij terugkomt, komt hij niet als Dienaar maar als Koning en op die dag zal Hij ook meteen worden gekroond. We weten natuurlijk niet precies welke dag Hij komt, maar het Bazuinenfeest is een voorbereiding op Zijn zalving als Koning op aarde, en tegelijkertijd een herinnering aan Zijn koningschap in ons hart. Velen denken dat op het Bazuinenfeest de Messias Yeshua als Koning in de hemel zal worden gekroond (Openbaringen 5). Toen Hij de eerste keer kwam, tijdens Pesach, hebben ze Hem bespot en vernederd door een bord boven zijn hoofd te hangen waarop geschreven stond “Koning van de joden”. Ze hebben Hem een kroon van doornen opgezet. Hij is verhoogd op een kruis in plaats van op een troon. Hij werd uitgelachen en heeft al onze schaamte op Zich genomen. Dit moest gebeuren, zodat Hij de duisternis kon overwinnen en daarna kon regeren over de aarde. Hij was de Koning die voor ons de dood heeft overwonnen met Zijn liefde. Yeshua Messiah Ben Jozef (zoon van Joseph) heeft met Zijn dood en opstanding, en de vervulling van de Heilige Geest de eerste 4 feesten exact vervuld. Dit betekent dat Hij de feesten is GEWORDEN, niet dat Hij ze heeft afgedaan. Zijn leven is deel van de feesten. Zo zal hij ook het 5de feest op aarde vervullen. En het volgende feest is het Bazuinenfeest, als Zijn terugkeer wordt aangekondigd. Maar Hij zal deze keer niet komen in schaamte, maar Hij zal komen als de Koning der koningen!

ALS HIJ KOMT WORDT HIJ GEKROOND MET EEN KROON VAN EER en zal Hij de Koning van Glorie zijn.

Yeshua Messiah Ben David

Deze keer komt Hij niet als de vernederde zoon van Jozef maar als Overwinnaar en de rechtmatige Koning, Messiach Melech Ben David (De Messias Koning Zoon van David).

Zijn terugkeer zal worden aangekondigd met Bazuingeschal.

Geestelijke betekenis: ZIJN regering in Jou
Dit feest heeft ook een geestelijke betekenis voor ons. Want het koninkrijk van God is in jou en door de Heilige Geest kan Yeshua nu al in ons regeren. Wij zijn de Tempel van de Heilige Geest en jouw hart is de poort. God vraagt aan jou: “Hef je poort! Doe je deur open en vraag de Koning van Glorie om binnen te komen en te heersen over jouw leven.” Hij wil Koning zijn van jouw hart. Dan regeert Hij door Zijn Geest in jou en geeft Hij jou Zijn scepter! Dan regeer je samen met hem. Dan is het niet alleen Zijn kroningsdag, maar ook JOUW KRONINGSDAG. Als je Hem met heel je hart hebt erkend als Koning, en Hem vraagt om over jouw leven te heersen, dan geeft hij jou alle autoriteit over de duisternis, want hij heeft het al met zijn dood en opstanding betaald en overwonnen. Dan regeer je samen met Hem. In plaats van te leven uit angst, leef je voortaan vanuit Zijn autoriteit en Zijn liefde. Leef niet als een slachtoffer! Leef als een overwinnaar! Leef niet in angst van wat de duisternis jou zou kunnen gaan aandoen, maar als een moedige leeuw die de duisternis wegstuurt en het Koninkrijk van Yeshua aankondigt.

Hef de poorten.

OPEN JE HART.

Regeer met Hem.

Ga in jouw autoriteit staan!

Yeshua laat ons regeren in Zijn Koninkrijk, als koningen en koninginnen, zodat de Heilige Geest door iedereen heen kan gaan. Het Koningschap van Yeshua is eeuwig, het is zowel geestelijk als fysiek, het is voor NU en voor iedereen!

Op het Bazuinenfeest worden koningen in Zijn Koninkrijk gekroond. Dit is de dag dat die kroon wordt opgezet. De dag dat we als koningen mogen gaan leven, vanuit Zijn autoriteit. De dag dat we Zijn mantel mogen dragen, de dag dat Hij Zijn scepter doorgeeft en als het ware zegt: “regeer over de aarde.” Doe als Hij heeft gedaan. “Genees zieken, wekt doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven.” (Mattheus 10:8) Ga de autoriteit gebruiken die Hij je heeft gegeven om andere vrij te zetten en door dat te gaan doen wordt zijn Koninkrijk verspreid.

Natuurlijk leven we iedere dag van het jaar als koningen in Zijn Koninkrijk en is het de bedoeling dat we ten alle tijden regeren! (Dat doet een koning ook). De Bijbelse feesten zijn er om ons te helpen herinneren aan Gods tijd en Zijn bevrijdingsplan en beloften. Net zoals we op Pinksteren (Shavuot) ons eraan herinneren dat de Heilige Geest is gekomen, herdenken we op het Bazuinenfeest dat JEZUS KONING IS en terugkomt!

KAARTJES BAZUINENFEEST 2019 op 29 september

Meer informatie Bazuinenfeest:

1. Wat is het bazuinenfeest?

2. Bazuinenfeest en opwekking

4. Bazuinenfeest en de bruid 

Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld