);

Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld

 

“Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: “Alles wat geborgen is zal aan het licht komen”  (Lucas 8:17, Markus 4:22).

P1100865

 

Al 3000 jaar wordt het Bijbelse feest van de Bazuinen -Rosh Ha Shana – gevierd als het feest van de “geheimenis”. De Israëlieten moesten het vieren zonder dat ze echt wist waarom. Gehoorzaamheid aan de Heer, zonder dat je weet waarom, is een groot teken van geloof. De joden vieren dit feest als het feest van het mysterie, en de echte betekenis van dit feest ligt verborgen in de toekomst. Toen Jezus kwam, zei hij: “Alles wat verborgen is zal aan het licht komen” (Lucas 8:17, Markus 4:22). Zo ook het geheim van dit feest. Dit geheim onthuld immers Gods plan voor de mensheid. Dit feest viert de komst van de Bruidegom, de Koning zelf komt er aan! Wordt wakker! Hij wordt aangekondigd met bazuingeschal. Hij grist zijn bruid weg, en neemt haar mee, huwt haar gelijk en daarna is hij 7 dagen alleen met haar. Ze worden één. Tevens is het ook de dag dat de koning gekroond wordt, en de dag dat God het universum heeft gemaakt. Het is de zelfs de dag dat de eerste Adam is geschapen de dag dat de doden herijzen. Het is de dag dat we worden geoordeeld, onze zonde belijden, voor hem staan in de hoop dat we voor altijd in zijn boek van het leven komen. Er zijn zo veel mooie dingen die we kunnen zeggen over deze dag. Maar wat heeft dit allemaal met elkaar te maken?

De dag van het geestelijke eenwording en de wedergeboorte

Zoals vele dingen in de Bijbel zitten er verschillende lagen betekenis in: een geestelijke betekenis en een fysieke betekenis. Het ene sluit het andere niet uit, want uiteindelijke zal alles was geestelijk is zich ook in de fysieke wereld openbaren. In de geestelijke zin is dit het feest van de bruiloft van de Geest van God en de mens. Hij in ons en wij in hem. Dit is de dag dat Hij ons oproept. Hij trouwt ons gelijk, en we worden één met Hem. Dit is de dag van de Messias, want door hem kan onze ziel opnieuw geboren worden. Door het offer wat Hij heeft gegeven met Pesach, en de Heilige Geest die is uitgestort met Shevuot, kunnen we klaar zijn voor die eenwording met hem, en wordt je naam voor altijd in het boek van het leven geschreven. Op het moment dat Gods Geest weer in de mens woont, worden we “herboren”. Je wordt gevuld door Hem. Letterlijk. Want wij zijn slechts vaten van klei. Als je één wordt met hem, wordt je een nieuw mens. Net als Adam wordt je ook geestelijk geschapen omdat Hij je tot leven wekt. Hij wekt de slapende mensen op. De doden zielen herijzen en worden verlicht door de Messias, Yeshua. Het is dus niet alleen de dag van de bruiloft van de koning, maar ook JOUW bruiloftsdag met hem. Dit feest gaat over één wording met Yeshua. Hij in jou en de vader in hem. De koning van het heelal. Hij komt in ons wonen en blijft voor altijd. Op dat moment wordt je geboren… op dezelfde dag als Adam.

‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en de Messias zal over U lichten.’

(Efeziërs 5:13, 14)

De dag van jouw kroning
Vanaf de huwelijksdag was de bruid niet meer alleen. Ze deelde in zijn koninkrijk en regeerde samen met hem. Ze was altijd bij hem. Maar moest hem wel, gehoorzamen. Voor 7 dagen alleen met elkaar, pas daarna gingen ze er samen op uit. Maar ze hoefde nooit meer alleen te gaan. En er is nog iets anders.. Yeshua laat ons regeren in Zijn Koninkrijk, als koningen en koninginnen, zodat de Heilige Geest door iedereen heen kan gaan. Op het Bazuinenfeest worden koningen in zijn koninkrijk gekroond. Dat is niet alleen Hij. Maar het is ook jouw kroningsdag! Dit is de dag dat die kroon wordt opgezet. De dag dat we als koningen mogen gaan leven, met zijn autoriteit. De dag dat we zijn mantel mogen dragen, de dag dat hij onze de scepter door geeft en zegt: “regeer over de aarde.” Doe als hij heeft gedaan. “Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven.” Mattheus 10:8 Gebruik de autoriteit die hij je heeft gegeven. Zo wordt zijn koninkrijk verspreid.

De dag van Yeshua
Alles wat je hier ziet zijn dingen die Yeshua ons heeft geleerd. Daarin zie je, dat het Bazuinenfeest echt een afspiegeling is van de Messias Yeshua. Het is ZIJN dag. Hij is het geheim van deze dag. Door Hem kunnen we opnieuw geboren worden door eenwording met Gods Geest. Dan zullen de slapende mensen weer opstaan.

088ab74cda1760dec85db9c4dc74ed39

 

Tijd is cyclisch
Misschien denk je: “Ja maar, ik ben in een andere maand wedergeboren?” Dat is ook zo. We hebben allemaal onze eigen dagen. Zo heeft Hij ook zijn eigen dag. Dit is Zijn dag. Ook is het belangrijk om te onthouden. In het Jodendom is de tijd cyclisch. Alles herhaalt zich door het jaar heen, zodat we het nooit vergeten. En Hij heeft ook speciale tijden gezet waarin we het herdenken.. het herhaalt zich in de eeuwen en weerspiegeld zijn plan. En de opname dan? Het Geestelijke eenworden van de mens met de Geest van de Messias sluit niet uit dat ook dit feest letterlijk zal worden vervuld. In tegendeel het laat zien dat het juist gaat gebeuren. Want uiteindelijk zal alles wat geestelijk is ook fysiek worden, en dan zien we hem echt. Mogen die tijd snel komen.