);

Hanukkah/Chanoeka

Voor Nederlands klik hier

chanuka oil lamps 2

Celebrate Hanukkah! The feast of the Messiah, the feast of renewal, dedication and light. The Messiah is the light of the world and He commanded us to be the light of the world.

A Hanukkah message for the Church in the End Times

A vision for Hanukkah about Jerusalem

“Hanukkah” is the Biblical feast of light and celebrates the victory of light over darkness. The feast is not mentioned in the Old Testament but it is mentioned in the New Testament as one of the feasts that Jesus celebrated. On this day, He revealed that He was the Messiah and that He was one with the Father. “And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.” (John 10:22-23 KJV).

Hanukkah is also a celebration of courage to stand up for religious freedom, the struggle against Hellenism and the victory of a small nation that stood up for its beliefs and ideals and fought against a larger enemy. It is the celebration of the renewal of the Temple and of God’s miracles. In the new covenant, these physical principles have become spiritual and accessible to everyone. Messiah teaches us that our body is the temple of the Holy Spirit. You are His oil lamp and the Holy Spirit is His oil. So renew your temple and devote yourself to Him, and He will fill you with His oil, the Holy Spirit.

On Hanukkah, we light eight candles with one special middle candle called “the shamash” which means “servant”. A beautiful image of Jesus, “the servant of servants” who is the light of the world and makes us the light of the world. On Hanukkah dedicate your temple to Him and He will give you the light of life.

Check out this great archaeological discovery for Hanukkah in Jerusalem: The Acra

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.” Isaiah 60:1-3 (KJV)

  Hanukkah

More informatie about Hanukkah:

The Miracle of the Oil at Hanukkah

Chanoeka (Richard Vos NL)

Het Chanoeka Feest (Peter Steffens NL)

Chanieka (Wim Jongman, NL)

Chanoeka (Beth Yeshua NL)

Shining light into the kingdom of darkness

Archaeologists uncover 1,600 year old Menorah bracelet on Hanukkah

Chanoeka is het feest van vernieuwing, inwijding en Licht. Het feest van Jezus, want Hij is het Licht van de wereld en heeft ons opgedragen het licht van de wereld te zijn.

“Chanoeka” is het Bijbelse feest van licht en viert de overwinning van het licht in de duisternis. Het is een feest dat Jezus zelf heeft gevierd: “In Jeruzalem werd het feest van der vernieuwing des tempels gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.” (Johannes 10:22-23). Op deze dag openbaarde Hij, dat Hij de Messias was en dat Hij één was met de vader.
Chanoeka is ook een feest van moed om op te komen voor godsdienstvrijheid, de strijd tegen het Hellenisme en van de overwinning van een kleine natie die opkwam voor geloof en idealen en vocht tegen een grotere vijand. Het is het feest van de vernieuwing van de Tempel, waarin we de wonderen van God vieren. In het nieuwe verbond zijn deze fysieke principes geestelijke geworden en voor iedereen bereikbaar. Jezus leert ons dat ons lichaam nu de tempel van de Heilige Geest is. Jij bent Zijn olielampje en de Heilige Geest is Zijn olie. Vier de vernieuwing van de tempel en wijd jezelf aan Hem en Hij zal je vullen met Zijn olie, de Heilige Geest.

Op Chanoeka, worden de 8 kaarsen aangestoken met een speciale kaars die heet “de shamash”, dat betekent “Dienaar”. Een heel mooi beeld van “De dienaar des dienaars” die ons licht laat schijnen en ons het licht van de wereld maakt. Wijd uw tempel aan Hem en Hij zal je verlichten.

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis van de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” Jesaja 60: 1-3

LampBurning